DVIN Dobermann Pedigree Database
Rachel Frankonia King v. Weinberge Noris v. Weinberge Blitz v.d. Comburg (DZB 77455)
Halla v. Weinberge
Ossy v. Weinberge Blitz v.d. Comburg (DZB 77455)
Ember v. Weinberge (DZB 76803)
Annabella Frankonia Alva v. Franckenhorst
Chico v. Forell
Amarilda v. Wachenburg
Baronesse v.d. Rangau Gino v. Eichenhain
Blacky v.d. Stollburg
http://www.dobermannpedigrees.nl/modules/news/pedigree.php?id=95227