DVIN Dobermann Pedigree Database
Zack v. Prälax Caro v. Mönchshof Boby v. Hohenzollernpark
Figaro v. Sigalsburg
Corina v. Sigalsburg
Anni v. Friedenstein Alto v. Sigalsburg
Bianka v. Fuchsberg
Senta (DPZ 48557) Prinz v. Ilmtal
Wally v.d. Kunitzburg
http://www.dobermannpedigrees.nl/modules/news/pedigree.php?id=94706