DVIN Dobermann Pedigree Database
Laccy v. Strengbach Arron v. Vossenberg Bryan v. Adanz
Fela v. Franckenhorst
Hertogin Lady Laura v. Le Dobry
Gisony v. Baunsberg Baron Bryan v. Harro's Berg
Donia v. Baunsberg
Evita v.d. Preussen-Garde Eick v.d. Rappenau
Hertog Alpha v. Le Dobry
Anuschka v. Haberhof
Chanell v. Brandenburg Hargos v.h. Wantij
Athene v. Brandenburg
http://www.dobermannpedigrees.nl/modules/news/pedigree.php?id=90616