Terms and conditions

Terms and conditions for the website www.dobermannpedigrees.nl

Article 1 - Applicability
These user conditions apply to all services, payable and free, that the website www.dobermannpedigrees.nl offers. By using one or more of these services, a visitor, user or member accepts these terms of use.

Article 2- Definitions
Website: the database www.dobermannpedigrees.nl is a platform on which information can be found about the Dobermann breed, bloodlines, health test results, show and work results, photos and death of the dog including cause. The information is freely accessible to anyone who visits the website, but there is also a possibility to become a member by donating 10 euros per year to support the database and get access to the option “virtual mating” and entering a single dog or litter.

Visitor: a natural person who surfs the Website.

User: a natural person who has registered on the website.

User account: the user environment where a visitor has access as a user after registering on the website. The user account is generated by completing the online form for this purpose and choosing a username. The password is provided by www.dobermannpedigrees.nl after paying the donation and can later be changed to a password of your own choice.

Services:
all forms of information services related to the Dobermann breed. To provide the enthusiast, owner or breeder of a Dobermann in the broadest sense of the word with information about the breed, history, health, bloodlines, work and show performance and death and cause of death.

Article 3 – Purpose
The terms of use are intended to:
- inform the user about how the membership can be taken out
- set out the terms of use for the website
- set out the membership conditions
- the conditions for providing information about a Dobermann.

Article 4 - Registration and membership
Every visitor can register on the website and thereby become a user. By registering, the visitor guarantees that he is legally competent and entitled to enter into agreements.

By registering, the visitor requests a user environment on the website. This user account is generated by completing the online form for this purpose and choosing a username. The website www.dobermannpedigrees.nl then creates the user environment after payment of the donation for an account. www.dobermannpedigrees.nl then provides the data necessary to activate the user environment by sending an email to the user. This includes username, temporary password to activate and when the membership ends.

The user guarantees the correctness of the information provided during his registration. The user bears full and complete responsibility for any consequences arising directly or indirectly from incorrect data.

www.dobermannpedigrees.nl reserves the right to delete the user account of any user who violates these terms of use, especially if the user has provided incorrect information during registration or incorrect content information for the database.

Membership gives access to the following services: the use of the option for “virtual mating” and the addition of a dog and / or litter. Users are responsible for the consequences of what they have posted on the website.

Membership is concluded for a minimum period of 1 year. Payment of the membership is made by prepayment. The prices for membership are listed on the website with the registration form. The prices apply for taking out membership as they were on the website at the time of applying for membership.

Membership is personal and use is only permitted for the member's own use. The member may not transfer the registration and / or the rights and obligations arising from membership to third parties in any way.

Article 5 - General provisions
By using this service, users come into contact with www.dobermannpedigrees.nl, which processes the information they provide in the database. This can be done by the contact form on the website or by sending an email. The visitor, or the user, is at all times responsible for the correctness, completeness and reliability of the data made available by him.

www.dobermannpedigrees.nl is not responsible for damage caused by the owner / user providing incorrect information or outlining an incorrect representation of the situation. Information particular about the death and cause of death of a Dobermann could be done by means of a public “in memoriam” by the owner on, for example, social media or by a written statement from the vet/specialist.

When carrying out the work, www.dobermannpedigrees.nl bases itself on the information and data provided by the user / owner / breeder. All services provided are performed to the best of our knowledge and ability and aim to provide owners and breeders of the Dobermann breed with as complete a picture as possible about its history and the condition of the breed. In addition, www.dobermannpedigrees.nl makes use of public source information, such as placing an “in memoriam” by an owner on social media such as Facebook.

www.dobermannpedigrees.nl reserves the right to refuse publication orders from an owner or breeder for information about a particular dog if there is any doubt about the correctness of the information provided.

Article 6 – Confidentiality
www.dobermannpedigrees.nl can process the information provided in the database. Following the death of a dog, the date of death and cause will be published on the page of the relevant dog. Proof supplied by, for example, a vet / specialist will not be provided to third parties.

www.dobermannpedigrees.nl is not entitled to use the information obtained from the owner / breeder for any other purpose than for which it was obtained, publishing it in the database.

Article 7 - Complaints
Complaints about the work performed can be made known by the complaint form on the website. The complaint will be dealt with within 14 days.

Article 8 – Liability
www.dobermannpedigrees.nl is not liable for any damage suffered by users, members or third parties arising directly or indirectly from the information provided by owners / breeders with regards to a particular dog. In case of a dispute about the cause of death of a Dobermann, www.dobermannpedigrees.nl is not liable and one should turn to the owner of the dog in question.

www.dobermannpedigrees.nl is not liable for the use of the website and not liable for the use of the information on the website.

The users and members are solely responsible for any damage whatsoever, direct or indirect, tangible or intangible, which they have suffered as a result of using the website.

Article 9 - Amendment clause
www.dobermannpedigrees.nl reserves the right to unilaterally change the terms of use. The latest version of the terms of use is valid and can be consulted on the website at any time. This page was last updated on December 1st 2020.

It is the responsibility of the visitor, user and member to keep up to date with the most recent version of the terms of use.

****************************************************************************

 
Gebruikersvoorwaarden van de website 
www.dobermannpedigrees.nl

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, betaal en gratis, die de website www.dobermannpedigrees.nl aanbiedt. Door gebruik van één of meerdere van deze diensten accepteert een bezoeker, gebruiker of lid deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2 – Definities
Website: de database www.dobermannpedigrees is een platform waarop informatie te vinden is over het ras Dobermann, bloedlijnen, gezondheidsonderzoekresultaten, show- en werkresultaten, foto’s en overlijden van de betreffende hond inclusief oorzaak. De informatie is vrij toegankelijk voor eenieder die de website bezoekt, er bestaat echter ook een mogelijkheid tegen betaling van een donatie lid te worden en daarmee de database te ondersteunen. Hierdoor kan er gebruik worden gemaakt van de optie “virtual mating” en kan een enkele hond of een nest worden toegevoegd.
De jaarlijkse donatie gekoppeld aan een gebruikersaccount wordt gebruikt om de hostingkosten te bekostigen. Er werken uitsluitend vrijwilligers aan de database.

Bezoeker: een natuurlijk persoon die op de Website surft.

Gebruiker: een natuurlijk persoon die zich op de website heeft geregistreerd.

Gebruikersaccount: de gebruikersomgeving waar een bezoeker na registratie op de website als gebruiker toegang heeft. Het gebruikersaccount wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam. Het wachtwoord wordt aangeleverd door www.dobermannpedigrees.nl na betaling van de donatie en kan later veranderd worden in een wachtwoord van eigen keuze.

Diensten: alle vormen van informatiedienstverlening met betrekking tot het ras Dobermann. De liefhebber, eigenaar of fokker van een Dobermann in de breedste zin van het woord informatie te verschaffen over het ras, de geschiedenis, de gezondheid, bloedlijnen, werk-en showprestaties en overlijden en doodsoorzaak.

Artikel 3 – Doel
De gebruikersvoorwaarden zijn onder meer bedoeld om:
- de gebruiker te informeren over de manier waarop het lidmaatschap kan worden afgesloten
- de gebruikersvoorwaarden voor de website uiteen te zetten
- de lidmaatschapsvoorwaarden uiteen te zetten
- de voorwaarden voor het aanleveren van informatie m.b.t. een Dobermann

Artikel 4 – Registratie en lidmaatschap
Iedere bezoeker kan zich inschrijven op de website en daardoor gebruiker worden. Met de inschrijving staat de bezoeker ervoor in dat hij handelingsbekwaam is en gerechtigd overeenkomsten aan te gaan.

Door zich in te schrijven vraagt de bezoeker een gebruikersomgeving op de website aan. Dit gebruikersaccount wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam. De website www.dobermannpedigrees.nl maakt vervolgens na betaling van de donatie voor een account de gebruikersomgeving aan. www.dobermannpedigrees.nl verstrekt vervolgens de gegevens nodig om de gebruikersomgeving te kunnen activeren door een email aan de gebruiker te sturen. Hierin worden genoemd gebruikersnaam, tijdelijk wachtwoord om te kunnen activeren en wanneer het lidmaatschap eindig is.

De gebruiker garandeert de juistheid van de verstrekte gegevens tijdens zijn inschrijving. De gebruiker draagt de volle en volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit onjuiste gegevens.

www.dobermannpedigrees.nl behoudt zich het recht voor om het gebruikersaccount van iedere gebruiker die deze gebruiksvoorwaarden schendt te verwijderen, in het bijzonder wanneer de gebruiker onjuiste informatie bij de registratie of onjuiste inhoudelijke informatie voor de database heeft verstrekt.

Het lidmaatschap geeft toegang tot de volgende diensten: het gebruik van de optie tot “virtual mating” en het toevoegen van een hond en/of nest.  Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van hetgeen zij op de website hebben geplaatst.

Het lidmaatschap wordt afgesloten voor de duur van minimaal 1 jaar.  Betaling van het lidmaatschap geschiedt door vooruitbetaling. De prijzen voor het lidmaatschap staan vermeld op de website bij het aanmeldformulier. Voor het afsluiten van het lidmaatschap gelden de prijzen zoals ze op de website stonden op het moment van aanvragen van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap is persoonlijk en gebruik is uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik door het lid. Het lid mag de inschrijving en/of de rechten en verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien niet aan derden overdragen op welke wijze dan ook.

Artikel 5 – Algemene bepalingen
Door gebruik te maken van deze dienst komen gebruikers in contact met www.dobermannpedigrees.nl die de door hen verstrekte informatie verwerkt in de database. Dit kan d.m.v. het contactformulier op de website of via het versturen van een email. De bezoeker al dan niet de gebruiker is ten alle tijden verantwoordelijk voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem ter beschikking gestelde gegevens.

www.dobermannpedigrees.nl is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat de eigenaar/gebruiker onjuiste informatie heeft verstrekt of een onjuiste weergave van de situatie heeft geschetst. Met name informatie over het overlijden en doodsoorzaak van een Dobermann dient d.m.v. een publiekelijk “in memoriam” door de eigenaar op bijvoorbeeld sociale media of door een verklaring van de dierenarts te worden onderbouwd.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden baseert www.dobermannpedigrees.nl zich op de door de gebruiker/eigenaar/fokker geleverde informatie en gegevens. Alle diensten die worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en hebben het doel om voor eigenaren en fokkers van het ras Dobermann een zo volledig mogelijk beeld te geven over haar geschiedenis en de gesteldheid van het ras. Daarnaast maakt www.dobermannpedigrees.nl gebruik van openbare broninformatie, gedacht moet dan worden aan het plaatsen van een “in memoriam” door een eigenaar op bijvoorbeeld sociale media zoals Facebook.

www.dobermannpedigrees.nl behoudt zich het recht voor om publicatie-opdrachten van een eigenaar of fokker ter informatie over een bepaalde hond te weigeren op het moment dat er twijfel over de juistheid van de verstrekte informatie is.

Artikel 6 – Geheimhouding
www.dobermannpedigrees.nl kan de verstrekte informatie verwerken in de database. Naar aanleiding van het overlijden van een hond wordt de overlijdensdatum en oorzaak gepubliceerd op de pagina van de betreffende hond. Aangeleverde bewijzen van bijvoorbeeld een dierenarts/specialist worden niet aan derden verstrekt.

www.dobermannpedigrees.nl is niet gerechtigd de van de eigenaar/fokker verkregen informatie voor een ander doel aan te wenden dan waarvoor die werd verkregen nl. het publiceren in de database.

Artikel 7 – Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden kunnen door het klachtenformulier op de website kenbaar worden gemaakt.
De klacht zal binnen een termijn van 14 dagen in behandeling worden genomen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
www.dobermannpedigrees.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door gebruikers, leden of derden die direct of indirect voortvloeien uit de informatieverstrekking van eigenaren/fokkers met betrekking tot een betreffende hond. Bij een geschil over de doodsoorzaak van een Dobermann is www.dobermannpedigrees.nl niet aansprakelijk en dient men zich te wenden tot de eigenaar van de betreffende hond.

www.dobermannpedigrees.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik van de website en niet aansprakelijk voor het gebruiken van de informatie op de website.

De gebruikers en leden zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, materieel of immaterieel, die zij naar aanleiding van het gebruik van de website hebben geleden.

Artikel 9 – Wijzigingsbeding
www.dobermannpedigrees.nl behoudt zich het recht voor de gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.  De laatste versie van de gebruiksvoorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast 1 december 2020.
Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker, gebruiker en het lid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden. 

 

This article comes from Dobermannpedigrees.nl
http://www.dobermannpedigrees.nl

The URL for this story is:
http://www.dobermannpedigrees.nl/modules/content/index.php?id=19