• Main navigation
Donate
If you would like, you can donate to keep this website alive.

DV Leistungssiegers

DV Leistungssiegers

YearName dogPoints                                                                   
1924  Ado v. Steinhagen218
1925Ado v. Steinhagen 
1926Woglinde v. Siegerstern 
1927Blanka v.d. Höhenburg 
1928No results found 
1929Regina v.d. Karlshöhe 
1930Arco v.d. Grotte
Carmen v.Mönchwörthof
 
1931

Bodo v.d. Ehrensäule
Dorle v. Waldesrauschen

 
1932Charly v.d. Schmidtburg 
1933No results found 
1934No results found 
1935Benno v. Huyssenlinden
Lola v.d. Rheinperle
 
1936Burschel v. Kroneneck
Blanka v.d. Klessmanshöhe
 
1937Curt v. Schönwasserpark
Hera v. Wingolf
283
271
1938No results found 
1939No results found 
1940No results found 
1941No results found 
1942No Leistungssiegerprüfung 
1943No Leistungssiegerprüfung 
1944No Leistungssiegerprüfung 
1945No Leistungssiegerprüfung 
1946No Leistungssiegerprüfung 
1947No Leistungssiegerprüfung 
1948No Leistungssiegerprüfung 
1949No Leistungssiegerprüfung 
1950Artus v. Webereck 
1951Boris v. Rehwalde 
1952Artus v. Weideneck298
1953Artus v. Weideneck288
1954Artus v. Weideneck287
1955Anni v. Niederrhein279
1956Artus v. Weideneck287
1957Els v. Möllensee281
1958No Leistungssiegerprüfung-
1959Frido v. Egelsberg262
1960Herba v. Rehwalde282
1961Fred v.d. Blutenstadt Orsoi278
1962Fred v.d. Blutenstadt Orsoi 290
1963Fred v.d. Blutenstadt Orsoi 270
1964Dixi v. Krakau281
1965Astor v. Rehbusch277
1966Gerra v. Ellendonk266
1967Boris v. Hagenstolz282
1968Boris v. Hagenstolz280
1969No Leistungssiegerprüfung-
1970Verry v. Fürstenfeld280
1971Immo v. Ellendonk269
1972Attila v. Westfalenblut278
1973Citta v. Pfälzerwaldheim284
1974Edel v.d. Dietenburg275
1975Palma v. Ellendonk280
1976Jaro v.d. Stollburg286
1977Bingo v. Ellendonk290
1978Pero v. Frankenland277
1979Pero v. Frankenland 294
1980Flax v. Kirchbühl289
1981Cora v. Papenkamp294
1982Cora v. Papenkamp 295
1983Hektor v. Wilden Markgraf294
1984Cora v. Papenkamp296
1985Anuk v. Nettetal
Bingo v. Spinnholt
294
1986Bonni v. Nettetal288
1987Bonni v. Nettetal288
1988Biene v. Estetal292
1989Bino v.d. Westmark290
1990Bino v.d. Westmark293
1991Bosco v.d. Logau287
1992Dexter v. Steinbachtal289
1993Hertog Conan v. Manensheide285
1994Bandit v. Teufelshof295
1995Larry v.d. Mooreiche292
1996Larry v.d. Mooreiche 294
1997Dago v. schwarzen Jäger280
1998Pania v.d. Heerstrasse292
1999Baron v. Lechfeld294
2000Chaki v. Serrano293
2001Baron v. Lechfeld286
2002Arak v. Schwarzen Engel292
2003Jano v. Bayern292
2004Hajo v. Aurachgrund291
2005Mona v. Edertal290
2006Mona v. Edertal291
2007Mona v. Edertal292
2008Chakka v. Maindreieck287
2009Orthos v. Aurachgrund276
2010Buma v. Kattenturm290
2011Oscar v. Aurachgrund288
2012Oscar v. Aurachgrund291
2013Index v. Hellerwald286
2014Ataraxie's Bigben289
2015Ijuri v. Warringhof286
2016Ijuri v. Warringhof284
2017Buddy v. Hexenzauber282
2018Buddy v. Hexenzauber287
2019Carlos v. Schlossrudwalde281